Skip to main content

AKTAY HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. İşbu Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla düzenlenmiştir. KVKK hükümleri uyarınca, Aktay Hukuk Bürosu olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. KVKK’nın 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve paylaştığımız ve bu konuda sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sahipleri ve Kişisel Verileriniz
  • Veri Sahipleri
   • Web Sitesi Ziyaretçileri

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, KVKK madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işliyoruz.

Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarımıza ilişkin bağlantılar içermektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklamak suretiyle söz konusu sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz söz konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar kişisel verilerinizi ayrıca toplayabilir ve işleyebilir. Bu toplanan veriler ve veri işleme faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur. Söz konusu sosyal medya hesaplarınıza erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemenizi öneririz.

 • Müvekkiller

Müvekkillerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müvekkillerimiz ile yürütmekte olduğumuz danışmanlık hizmeti ya da dava süreçleri çerçevesinde, müvekkillerimize hizmet verilmesi ve müvekkillerimizin temsil edilmesi amaçlarıyla, müvekkillerimiz ile vekâlet ilişkisi kurulması ya da hizmet sözleşmesi akdedilmesi ve görevlerin ifa edilmesi kapsamında KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Ayrıca müvekkillerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müvekkillerimiz ile olan iş ilişkilerimizin yönetilmesi, kendileri ile iletişim kurulması, müvekkillerimizin hukuki gelişme ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile KVKK madde 5/2 (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 • Kişisel Veriler 
  • Kişisel Verileriniz
 1. Kimlik ve iletişim verileri:İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.
 2. Kayıt verileri:Etkinlik, konferans kayıtları.
 • Müvekkil hizmet verileri:Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen kişisel veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.
 1. Uyumluluk verileri:Bize sağladığınız nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri.
 2. İş adaylarına ilişkin veriler:İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak web sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan ve ayrı bir bildirime tabi olabilecek veriler.
 3. Cihaz verileri: IP adresi, tek cihaz tanımlayıcısı, bir cihaza bağlı diğer veriler ile web sitesinin kullanımı hakkında diğer veriler.
  • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Sağlık verileri ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanması

Sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yöntemler ile evrak arşivlerimiz gibi otomatik olmayan ve fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olan yöntemlerle aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız.  

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aktay Hukuk Bürosu’na sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Aktay Hukuk Bürosu tarafından, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hukuk Büromuz tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, finansal kuruluşlara, hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarımı.

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK Tahtında Yasal Haklarınız

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak; KVVK 11. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Aktay Hukuk Bürosu’na başvurarak, aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabileceğinizi bilgilerinize sunarız:

 

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

 1. Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile info@aktay.av.tr adresimize göndererek,
 2. Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile Yapı Kredi Plaza Kat 11 Beşiktaş, İstanbul adresine göndererek,
 3. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Aktay Hukuk Bürosu’na bizzat başvurarak,  Aktay Hukuk Bürosu’na

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Taleplerinizin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.

AKTAY HUKUK BÜROSU

AÇIK RIZA ONAYI

Aktay Hukuk Bürosu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve usulüne uygun olarak dikkatime sunulan, Aydınlatma Metnini tamamen okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve anladığımı;

kimliği belirli veya belirlenebilir kılınan gerçek kişiye ilişkin bilgilerin kişisel verileri ifade ettiğini; ve kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi yoluyla veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerin işlenmesini ifade ettiğini anladığımı ve

Aydınlatma Metninde tanımlanan kimlik ve iletişim verisi, kayıt verisi, müvekkil hizmet verisi, uyum verilerimin, iş adaylarına ilişkin verilerin, cihaz verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ile sınırlı olmak üzere işlenmesine tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

© Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.