Skip to main content

Etiket: marka

Marka Hukuku

Genel Bilgiler

1. Marka hukukuna ilişkin mevzuat nedir?

Türkiye’de marka hukuku, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yerini alan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na (“Kanun”) tabidir. Kanun, marka hukukunda önemli değişiklikler getirmiş ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun hale getirmiştir.

Türkiye ayrıca aşağıda belirtilen uluslararası anlaşmalara da taraftır;

• Sınai Hakların Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi

• Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol

• Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması

Markanın Tescili

2. Neler marka olarak tescil edilebilir neler edilemez?

Markalar, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerden ayırt edebilecek nitelikte olmalıdır. Markanın tanımı ve markanın içerebileceği işaretler Kanun’un 4. maddesinde düzenlenmiştir. Herhangi bir işaret, kelime, kişi adı, şekil, renk, harf, sayı veya ses ile malların şekli veya ambalajları bir ticari marka olarak tescil edilebilir.

Aksine, açıkça ayırt edilemeyen, kamu düzenine ve ahlakına aykırı, dini semboller içeren, ticaret alanında herkesçe kullanılan vb. marka olarak tescil edilemeyen işaretler Kanunun 5 inci maddesinde sayılmıştır.

3. Markanın tescilinin avantajları nelerdir?

Marka tescil sürecine ilişkin düzenlemeler Kanun’un 7. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre marka hakkı, sahibinin münhasır ve herkese karşı ileri sürülebidiği mutlak bir hakkıdır.

Marka hakkı tescil edildikten sonra başvuru tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bir markanın tescil ettirilmesi marka sahibi için zorunlu değildir. Tescilsiz markalar da Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet ve ilgili hükümleri kapsamında korunmaktadır. Fakat marka tescilli ise Kanun markaya daha güçlü bir koruma sağlar. Türkiye’de tescilli olan bir marka sadece Türkiye’de korunmaktadır.

Ayrıca, tescilli markalar hakkında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık, uzmanlaşmış Fikri Mülkiyet Mahkemelerinde görülür.

4. Türkiye’de marka tescili için kimler başvurabilir?

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT”) marka tescili için başvuruda bulunmaya hakkı olan kişiler Kanun’un 3. maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
 • Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler,

Marka tescil başvurusu, marka vekili veya başvuru sahibi tarafından yapılabilir. Ancak yurt dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin marka vekili ile temsil edilmesi zorunludur.

5. Marka başvurusu nelerden oluşmalıdır?

Marka başvurusu aşağıda sayılanları içermelidir:

• Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu,

• Markanın temsili,

• Başvuru yapılan mal veya hizmetlerin listesi,

• Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bilgiler,

• Toplu veya garanti markaları için başvuru yapılmışsa, teknik şartnameler,

• Rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösteren bilgi,

• Markanın çoğaltılmasında Latin alfabesi dışındaki harfler kullanılmışsa, bunların Latin alfabesine çevrilmesi.

6. Tescil süreci nasıl ilerler?

Başvuru, TÜRKPATENT’in elektronik sistemi olan EPATS üzerinden yapılmalıdır. Bir marka başvurusu birden fazla sınıfı kapsayabilir. Marka başvuru ücreti her sınıf için 380 TL’dir.

Usulde eksiklik olması durumunda, başvuru sahibine eksikliğin giderilmesi için iki ay süre verilir ve eksiklik giderilmediği takdirde başvuru işlemden kaldırılır. Kanunun 5 inci maddesine göre mutlak ret nedeni varsa başvuru reddedilebilir. Eksiklik ve/veya mutlak ret gerekçelerinin bulunmaması halinde başvuru, iki ay süreyle Bültende yayımlanır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra, marka başvurusuna sadece ilgili kişiler itiraz edebilir. İki aylık süre içerisinde eksiklik ve/veya itiraz olmaması halinde kayıt belgesi ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Daha sonra marka başvurusu tescil edilecektir. Tescil işleminin ardından tescilli marka Bülten’de yayımlanır. Marka tescil belgesi, belge bedeli ödendikten yaklaşık bir ay sonra düzenlenir. Ücreti 2022 yılı için 390 TL’dir.

Mutlak Red Sebepleri

7. Marka tescilinin mutlak red sebepleri nelerdir?

 • 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler,
 • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler,
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler,
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler,
 • Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler,
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler,
 • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler,
 • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler,
 • Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler,
 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler,
 • Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler,

Nisbi Red Sebepleri

8. Marka tescilinin nisbi red sebepleri nelerdir?

İtirazlar, 6. Madde kapsamında aşağıdaki nispi gerekçelere dayandırılabilir;

• Karıştırma ihtimali yaratan benzerlik,

• Bir ticari vekil veya ticari temsilci tarafından yapılan yetkisiz başvuru;

• Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret içeriyorsa;

• Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikte olması;

• Telif hakları veya ticaret unvanı gibi diğer sınai mülkiyet haklarını içermesi;

• Kişisel bir adın veya fotoğrafın izinsiz kullanımı gibi kişisel hakları içermesi;

• Başvuranın kötü niyeti.

Üçüncü Kişinin İtiraz Prosedürü

9. Üçüncü kişinin itiraz süreci nasıldır?

Tüm inceleme aşamalarının tamamlanmasının ardından başvuru Bülten’de yayınlanır. Yayınlanan markaya ilişkin itirazlar, marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. İki ay itiraz olmazsa başvuru kabul edilir.  2022 yılı için itiraz ücreti 250 TL’dir.

10. Marka sahibi, üçüncü şahıslara ait bir markaya dayalı bir itirazı nasıl bertaraf eder?

TÜRKPATENT, aynı mal ve hizmetlere ilişkin olarak tescilli bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler hakkında ortaya çıkan uyuşmazlıkları inceler. Kanun’un 11/4 üncü maddesi uyarınca; “Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.” TÜRKPATENT inceleme sonucunda itirazın reddine veya kabulüne karar verir. TÜRKPATENT’in kararından etkilenen başvuru sahipleri ve kişiler, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz edebilirler.

11. Marka sahibi, kullanım ispatına ilişkin delili itiraz sahibinden talep edebilir mi?

Kanun’un 19/2 maddesine göre, esasa dayalı olarak itiraz varsa ve marka, itirazın yapıldığı başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde en az beş yıl süredir tescilli ise, marka sahibi, itiraz sahibinin markasını, itiraz konusu mal ve hizmetlerde ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğunu kanıtlayan delilleri karşı taraftan talep edebilir.

İtiraz sahibi, başvuru tarihinden veya ikinci başvurunun rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde, kullanımını ispatlayamazsa veya bu süre içinde markasını kullanmamak için haklı bir sebebe sahip olduğunu ispatlayamazsa itirazı reddedilir.

İtiraz sahibi, markanın sadece tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerden bazıları için kullanıldığını ispat ederse, kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler dikkate alınarak itiraz incelenir.

İnceleme sonucunda, başvurulan mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için markanın tescil edilemeyeceğine karar verilebilir veya itiraz reddedilebilir.

12. Muvafakatname, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın reddedilmesine engel midir?

Önceki marka sahibinden alınmış olan bir muvafakatname olması halinde, tescilli marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvurusu tescil edilebilir. Her marka başvurusu için önceki marka sahibinin TÜRKPATENT tarafından hazırlanmış olan, muvafakatname olarak düzenlenen özel formu doldurması gerekmektedir. İşbu muvafakatname noter tasdikli olmalıdır.

Markanın Yenilenmesi

13. Marka ne zaman yenilenmelidir?

Marka tescilinin korunması, başvuru tarihinden itibaren başlar ve on yıl sürer. Marka, 10 yıllık süreler için yenilenebilir. 2022 yılında 1.280 TL olan yenileme ücreti ödendikten sonra, 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde, yenileme ücretinin ödendiğini gösteren bir dekont ile marka sahibinin TÜRKPATENT’e yenileme başvurusunu yapması gerekmektedir.

Markanın İptali

14. Hangi durumlar markanın iptaline neden olur?

Markanın iptali halleri Kanunun 26/1. Maddesinde aşağıda sayılan şekilde düzenlenmiştir:

a) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaası ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi,

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi,

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması,

d) Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili kişilerin, Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi hâlinde.

15. Markanın iptali için kimler başvurabilir?

Menfaat sahibi kişiler iptal talebinde bulunabilir.

16. Markanın iptali için nasıl başvurulur?

İptal davası, fikri mülkiyet mahkemelerinde açılabilir. Fakat Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren TÜRKPATENT iptal taleplerini inceleyecektir. İptal talebi marka sahibine bildirilir. Marka sahibi, delillerini ve cevaplarını bir ay içinde TÜRKPATENT’e iletir. Bu bir aylık süre içinde talep edilmesi halinde TÜRKPATENT, bir ay daha ek süre verebilir. Markanın iptal edilip edilmeyeceğine TÜRKPATENT karar verir. Bu karar ileriye dönüktür ve temyiz edilebilir.

Markanın iptal talebini önlemek amacıyla kullanılmış olması ihtimalini göz önünde bulundurmak adına, TÜRKPATENT, iptal talebinden önceki üç ay içinde markanın kullanımını dikkate almaz.

Markanın Hükümsüzlüğü

17. Hangi durumlar markanın hükümsüzlüğüne yol açar?

Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen mutlak ve nispi sebeplerin bulunması halinde markanın hükümsüzlüğü söz konusu olabilir.

18. Markanın hükümsüzlüğü için kimler başvurabilir?

Kanun’un 25/2 Maddesine göre menfaat sahipleri, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları mahkemeden markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep edebilirler.

19. Markanın hükümsüzlüğü için nasıl başvurulur?

Hükümsüzlük davası fikri mülkiyet mahkemelerinde açılabilir. Markanın geçersiz olup olmadığına fikri mülkiyet mahkemeleri karar verir. Bu karar geriye dönüktür ve temyiz edilebilir.

20. Bir hakkın sessiz kalma nedeniyle kaybedilmesi nedir?

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Marka Hakkının İhlali

21. Hangi fiiller markaya tecavüz sayılır?

Markaya tecavüz sayılan fiiller Kanun’un 29. maddesinde aşağıda sayıldığı şekilde düzenlenmiştir;

 • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
 • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
 • Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
 • Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Hukuk Yargılaması

22. Marka hakkının ihlaline ilişkin uyuşmazlıklarda hangi mahkeme görevli ve yetkilidir?

Davacının veya vekilinin ikamet ettiği Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ancak ihtisaslaşmış bir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

23. Markaya tecavüz davası bakımından zamanaşımı nedir?

Marka sahibi, tecavüzü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde 10 yıl içinde markaya tecavüz davasını açmalıdır.

24. Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler?

Marka sahibinin markaya tecavüz durumunda talep edebileceği başlıca iddialar aşağıda sıralanmıştır;

• Piyasada ihtilaflı markaların kullanılması ile ortaya çıkan marka ihlali ve haksız rekabetin tespiti,

• Karşı tarafın marka ihlaline ve aleyhine haksız rekabete neden olan fiillerinin kalıcı olarak önlenmesi,

• Hak sahibinin markalarını taşıyan ürünlerin, ambalajların, reklam malzemelerinin, basılı malzemelerin imhası ya da mülkiyet hakkının tanınması

• İlgili ihlal kullanımının gerçekleştiği çevrimiçi platformlara erişimin engellenmesi,

• Zararların tazmini ve kar kaybı.

25. Hukuk boyutunda tecavüz davasının sonuçları nelerdir?

Hukuk davalarının masrafları cezai kovuşturmalardan daha pahalıdır. Ayrıca davanın sonuçlanması 2 ile 5 yıl arasında sürmektedir. İhlal eden için hapis cezası yoktur. Marka sahibi zararın tazminini talep edebilir. Buna ek olarak, sahte mallara el konulması için ihtiyati tedbir de talep edilebilir. Marka sahibi dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi maka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Ceza Yargılaması

26. Marka tecavüzüne ilişkin uyuşmazlıklarda hangi mahkeme yetkili ve görevlidir?

Suçun işlendiği yer Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri yetkilidir. Öte yandan, ihtisaslaşmış bir fikri ve sınai haklar mahkemesi yoksa, asliye ceza mahkemeleri yetkilidir.

27. Bir ceza soruşturması başlatmak bakımından zamanaşımı nedir?

Marka sahibi, hukuka aykırı fiilin meydana geldiği/tespit tarihinden itibaren altı ay içinde cezai soruşturmanın başlaması adına şikayette bulunmalıdır.

28. Marka tecavüzüne ilişkin cezai kovuşturma kapsamında ortaya çıkacak sonuçlar neler olabilir?

• Sanığın hapis ve/veya adli para cezası ile cezalandırılması,

• Hak sahininin markaları taşıyan ürünlerin, ambalajların, reklam malzemelerinin, basılı materyallerin vb. imhası.

29. Cezai kovuşturmanın sonuçları nelerdir?

 • Adli giderler sivil yaptırımlardan daha ucuzdur.
 • Davanın sonuçlanması 1 ile 3 yıl arasında sürmektedir.
 • Marka hakkına tecavüz eden kişi 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
 • Sahte ürünlere el konulması için baskın emri talep edilebilir.
 • Sanık suçlu bulunması halinde hapis ve/veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.
 • Çelişkili markaları taşıyan ürünlerin, ambalajların, reklam malzemelerinin, basılı materyallerin imhasına karar verilebilir.

Temyiz

29. Başvuru reddedilirse başvuru sahipleri itiraz edebilir mi?

Başvuru sahipleri TÜRKPATENT’in kararlarına karşı itirazda bulunabilirler. Başvuru sahibi, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz dilekçesi sunmalıdır. İtiraz ücreti 2022 yılı için 580 TL olup ücretin iki ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

30. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi kararına nasıl itiraz edilebilir?

Başvuru sahibi, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde karara itiraz edebilir. Bu kapsamında dosya istinaf mahkemesine gider, istinaf mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden inceler. İnceleme sonucunda kararı kabul edebilir veya kararı kaldırabilir. Bölge Adliye Mahkemesi, davayı Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerine gönderebilir veya davayı Fikri ve Sınai Haklar göndermeden sonuçlandırabilir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”)

31. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) nedir ve işlevi nedir?

WIPO, fikri mülkiyet haklarının uluslararası düzende korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. 1967 yılında Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış bir kuruluşu olarak kurulmuştur.

Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofisinde tescilli bir marka veya marka başvurusunun bulunması gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu, söz konusu tescilli marka veya marka başvurusuna istinaden menşei vasıtasıyla WIPO’ya yapılır.

32. Uluslararası marka tescil sisteminin avantajları nelerdir?

 • Başvuru Kolaylığı; birden fazla ülkede markaların uluslararası tescilini tek başvuru ile, tek dil kullanarak ve tek ücret karşılığında gerçekleştirebilmek.
 • Uluslararası Koruma; marka tescil edildikten sonra yapılacak değişikliklerin (adres/unvan/sahip değişikliği, vekil tayini/kaldırılması gibi diğer tasarruflar) tek ve basit bir işlemle Uluslararası Sicile tescil edilmesini sağlamaktır.
 • Fiyat Avantajı; Madrid sistemi ile her ülkede marka tescili engellenmiş ve her ülkede uluslararası marka başvurularında ödenmesi gereken vekalet ve resmi kurum ücretlerinin ödenmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

33. Uluslararası başvuru ücretleri nereye ödenir ve nasıl hesaplanır?

Uluslararası marka tescili için ödenmesi gereken iki tür ücret vardır. Bunlardan biri, menşe ofise yani Türk Patent’e ödenmesi gereken uluslararası başvurunun WIPO’ya resmi bildirim ücreti, diğer ücret ise WIPO’ya İsviçre Frangı cinsinden ödenmesi gereken uluslararası resmi marka başvuru ücretidir.

WIPO’ya ödenecek ücretlerin hesaplanması için WIPO web sitesinde yer alan otomatik hesaplama aracı “Fee Calculator” kullanılmalıdır.

34. Avrupa Birliği Ticari Markası Nedir?

Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği’nin tüm üye ülkelerinde geçerli olan bir marka türüdür. Denetim ve tescil sistemleri, yeni adıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Marka başvuruları doğrudan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine, Birliğe üye ülkelerin marka-patent ofislerine veya Madrid Protokolü çerçevesinde WIPO’ya yapılabilir.

© Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.